על-ידי הירידה זוכים לעלות

ועתה ישראל שמע (דברים ד,א)

על שבת חזון אמר רבי לוי-יצחק מברדיצ'ב, שבשבת זו – 'חזון' מלשון מחזה – מראים לכל יהודי את בית-המקדש השלישי מרחוק. נשמתו של כל יהודי חוזה בו ומתעוררת.

רבי לוי-יצחק המשיל זאת לאב שתפר לבנו בגד נאה, והבן קרעו. תפר לו בשנית, ושוב קרעו. תפר האב בגד שלישי, אך לא מסרו לו, אלא הראהו לו מדי פעם, כדי שייטיב את דרכו, ואז יקבלו. כך אנו גרמנו בחטאינו לחורבן שני בתי-המקדש, ועתה הכין לנו הקב"ה את הבית השלישי, ובכל שבת חזון הוא מראה לנו אותו מרחוק, כדי שנתעורר בתשובה ואז נזכה לבניינו. זו משמעותו של 'חזון' – ראייה מרחוק.

דור השמיעה

גם פרשת דברים, הפותחת את ספר 'משנה תורה', רומזת על עניין זה. החומשים הקודמים נאמרו לדור המדבר, דור דעה. דור זה ראה את הקב"ה על הים ובהר-סיני. הקשר שלו עם הקב"ה היה בבחינת ראייה. כשרואים דבר-מה, אין שום אפשרות להטיל בכך ספק, כי הדבר ברור ומוחלט, גלוי לעיניים.

לעומת זאת, את חומש דברים אמר משה לדור שנכנס לארץ-ישראל. זה דור שכבר בא במגע עם גשמיות העולם, עם ההעלם וההסתר. בני הדור החדש לא ראו את גילוי ה', אלא היו בדרגה נמוכה יותר, בדרגת שמיעה; הם רק שמעו מאבותיהם על ההתגלות האלוקית (לכן פנה אליהם משה במילים: "ועתה ישראל שמע"). שמיעה, אף המהימנה ביותר, עלולה להתערער על-ידי קושיות וספקות. אין היא מוחלטת כמו הראייה.

היתרון בירידה

לכן היה צריך משה לצוות את הנכנסים לארץ על מסירות-נפש למען ה' ותורתו, ולחזקם ולהזהירם באזהרות נוספות, משום שהאמונה שלהם הייתה בדרגה נמוכה יותר, בדרגת שמיעה בלבד.

אך אף-על-פי שהנכנסים לארץ היו בדרגה נמוכה יותר מדור המדבר, זכו דווקא הם ליתרון עצום: משכן שילה ובית-המקדש נבנו דווקא לאחר הכניסה לארץ. על דור המדבר, עם כל מעלותיו, נאמר: "כי לא באתם עד עתה אל המנוחה (זו שילה) ואל הנחלה (זו ירושלים)", וה'מנוחה' הזאת ניתנה דווקא לדור הנחות יותר, דור הבנים.

חורבן וגלות

כאן אנו רואים את החיבור בין הירידה לבין העלייה. דווקא בתוך הירידה, בתוך העיסוקים הגשמיים והעדר הגילוי של אור ה', אנו בונים את המקדש לה' – "לעשות לו יתברך דירה בתחתונים".

זו גם משמעותה של שבת חזון: מצד אחד, זו השבת שלפני תשעה באב, זמן החורבן, תכלית הירידה; ומצד שני, דווקא על-ידי ירידה זו נגיע לתכלית העלייה של הגאולה השלמה. והדבר בא לידי ביטוי בכך, שדווקא בשבת זו מראים לנו את בית-המקדש השלישי, הנעלה מקודמיו, שייבנה במהרה בימינו על-ידי משיח-צדקנו.

פעילויות ממולצות